MENU
Rowan Legal
  • flaskar@rowan.legal

Martin Flaškár se specializuje na oblast veřejných investic, na závazkové právní vztahy zejména v oblasti práva ICT a práva autorského, dále také na právní aspekty v oblasti dopravy a logistiky, jakož i na právo veřejné podpory.

V rámci své praxe poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě složitých technologických a dopravně-logistických projektů ve veřejném sektoru vč. komplexní přípravy zadávacích a smluvních podmínek k těmto projektům, jakož i poradenství významným soukromým subjektům působícím na trhu ICT a dopravní telematiky, primárně v pozici uchazečů o veřejné zakázky a v souvislosti s nastavením smluvní dokumentace.

Martin Flaškár se aktivně věnuje problematice dopravně-telematických systémů, rozvoji a praktickému uplatnění nových technologií v praxi jako je autonomní mobilita, elektromobilita či inteligentní dopravní systémy, projektům souvisejícím s dopravní obslužností a dopravní telematikou obecně, jakož i problematice ICT systémů a jejich implementace. Martin má bohaté zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě mnoha významných projektů, jejichž hodnota dosahovala minimálně stovek mil. Kč a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to též u projektů spolufinancovaných z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, ochrany dat a osobních údajů v dopravně-telematických systémech, jakož i v oblasti veřejné podpory a zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Martin Flaškár je spoluautorem komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek, přičemž dále je rovněž aktivní při publikaci odborných článků, zejména souvisejících s tématem aktuálních otázek práva ICT a práva duševního vlastnictví, práva veřejných zakázek a při lektorské činnosti v oblasti práva ICT, v oblasti práva veřejné podpory jakož i v oblasti dopravně-telematických systémů.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Služby ICT provozu MZe 20122013“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH pro zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství.

Poskytoval právní služby související s posouzením aspektů veřejné podpory na projektu zadavatele Městská část Praha 8, veřejná zakázka „Centrum Palmovka Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“ zadávaná v soutěžním dialogu s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, „Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“ s hodnotou přesahující 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Národní knihovna České republiky, veřejná zakázka „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Řízení letového provozu České republiky, veřejná zakázka „Replacement of the Main System“, zadávaná v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce, s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí jako zadavateli jednotlivých veřejných zakázek na implementaci jednotlivých systémů tvořících Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (JISPSV) v souvislosti se zadáváním těchto veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou v souhrnu přesahující 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu vnitra při redefinici tzv. Hlavní smlouvy uzavřené s Českou poštou, s.p., odštěpným závodem ICT na zajištění komplexní komunikační infrastruktury.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu vnitra při transformaci České pošty, s.p., odštěpného závodu ICT do formy samostatného státního podniku.

Poskytoval komplexní právní poradenství hlavnímu městu Praze v souvislosti s řešením aktuálních problémů projektu Opencard, jakož i při hledání vyhovujícího a dlouhodobě udržitelného budoucího řešení dopravně-odbavovacího systému na území tzv. Pražské integrované dopravy.

Poskytoval komplexní právní poradenství hlavnímu městu Praze v souvislosti s řešením aktuálních problémů spojených se stávající Ekonomickým informačním systémem GINIS, jakož i při hledání vyhovujícího a dlouhodobě udržitelného budoucího řešení pro implementaci a integraci informačních systémů hlavního města Prahy, městských částí a příspěvkových organizací hlavního města Prahy.

Připravoval smlouvy o zpracování osobních údajů pro veřejnou zakázku na poskytování služeb pro integrovaný ekonomický informační systém Diamo, s. p. pro klienta Diamo, s. p, a to včetně podrobných ustanovení o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů (20142015).

Poskytoval komplexní právní podporu při pachtu části obchodního závodu klienta významné společnosti poskytující služby v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu  zahrnující vyjednání obsahu pachtovní smlouvy s protistranou včetně podpory při řešení interních záležitostí souvisejících s pachtem částí závodu (zaměstnanecká a ICT agenda).

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2016

Titul: Fórum názorů: Car sharing
Vydavatel:Veřejné zakázky
Datum vydání: 02/2019

Titul: Vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5 s důrazem na písm. d) ZZVZ,
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 01/2019

Titul: Nová výzva pro zadavatele: možnost hodnotit realizační tým (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 2015

Titul: Dopad rozhodnutí Úřadu na veřejné zakázky v oblasti IT (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 2014

Titul: Jak se správné vypořádat se „zastaralými smlouvami v IT“ (spoluautor)
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2014

Titul: Domény a spekulanti aneb Jak na ně vyzrát (spoluautor)
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2013

Titul: Zvláštní instituty licenčních smluv v IT (spoluautor)
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 2009

Titul: Teritorialita a kolizní problematika licenčních smluv v IT (spoluautor)
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 2009

Jako jeden z vedoucích členů týmu se podílel na získání ocenění Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz mj. kategorie Veřejné zakázky pro rok 2013, 2017 a kategorie Právo informačních technologií v letech 2010–2018.

Velmi doporučovaná firma v kategorii Právo informačních technologií a Veřejné zakázky pro rok 2019.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2008 složením státních zkoušek s vyznamenáním
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westphälischen-Wilhelms Universität Münster, SRN Období: (2005 – 2006)

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Vedoucí advokát (01/2012 – současnost)
  • Koncipient (06/2009 – 12/2011)

Období: 06/2009 – současnost
Popis pracovní pozice: Specialista v oblasti závazkových právních vztahů, zejména oblasti práva ICT, práva autorského, práva veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory

Společnost: AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o.
Pozice: Koncipient
Období: 11/2008 – 05/2009

Společnost: AK Rödl &, s.r.o.
Pozice: Právní asistent
Období: 05/2007 – 01/2008