MENU
Rowan Legal
  • kanova@rowan.legal

Marcela Káňová patří mezi přední experty v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Její hlavní doménou je zastupování jednak v rámci správních řízení před ÚOHS, správními soudy či Evropskou komisí, jednak v rámci námitek v zadávacích řízeních. Specializuje se rovněž na IT právo, kde těží i z praktických zkušeností z IT sektoru, které získala v rámci působení na partnerské pozici v IBM.

Právní poradenství poskytovala klientům v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek až do září 2021 na pozici partnerky v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný, kde stála u zrodu právního týmu specializujícího se právě na tyto oblasti, který rovněž několik let sama vedla. Podílela se na realizaci řady klíčových projektů v oblasti ICT, železniční infrastruktury, energetiky či petrochemie. Před příchodem do advokacie v roce 2015 vedla na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Odbor monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu, který se vedle výkonu dohledu nad postupem zadavatelů, v rámci šetření podnětů a vedení správních řízení, podílel na odhalování případů nedovolených kartelových dohod mezi dodavateli ucházejícími se o veřejné zakázky.

Marcela Káňová je členkou rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a dále rozkladové komise ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za zmínku stojí rovněž členství v Kontrolní radě Technologické agentury ČR, v Expertním týmu pro digitální ekonomiku při Svazu průmyslu a dopravy ČR či členství v redakční radě časopisu Veřejné zakázky. Věnuje se rovněž publikační a přednáškové činnosti.

Zastupovala významného železničního dopravce v řízení před ÚOHS ve věci kartelové dohody na trhu nákladní železniční dopravy v podobě rozdělení trhu. V rámci správního řízení byla úspěšně podána žádost o leniency a byla uplatněna rovněž procedura narovnání. Původně hrozící pokuta v řádu stovek milionů byla minimalizována a byly odvráceny negativní dopady na konkrétní osoby, které na vzniku a plnění kartelové dohodě participovaly.

Podílela se na právním poradenství klientovi působícímu na trhu osobní železniční přepravy v rámci vyšetřování Evropské komise, ve věci možného zneužití dominantního postavení v podobě údajných podnákladových cen na konkrétní trase poté, co na tuto trasu vstoupila konkurence. Vyšetřování komise bylo po několika letech nakonec zastaveno.

Zastupovala skupinu společností zabývající se těžbou a zpracováním nerostných nemetalických surovin v řízení před ÚOHS ve věci kartelové dohody. I přesto, že kartelová dohoda byla kuriózně uzavřena formou notářského zápisu, díky procesní strategii a proceduře narovnání byla výsledná pokuta minimální.

Zastupovala jednu z velkých bank v rámci šetření ÚOHS ve věci možného zneužití dominantního postavení ze strany karetních společností (Visa a Mastercard) při stanovování poplatků za výběry z cizích bankomatů. Výsledkem byla úprava těchto podmínek ve prospěch klienta.

Pro státní podnik zabývající se zahlazováním následků hornické činnosti poskytovala právní poradenství spočívající v návrhu a realizaci komplexního řešení, které umožnilo pokračování a dokončení likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice – ostravských ropných lagun. Toto řešení, které bylo limitní zejména s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, zahrnovalo ukončení původní prováděcí smlouvy, uzavření dohody o vypořádání mezi zadavatelem a původním dodavatelem, realizace minitendru na uzavření nové smlouvy v hodnotě 400 mil. a v neposlední řadě také podporu v rámci contract managementu po celou dobu realizace smlouvy až do jejího splnění.

Pro zadavatele spravujícího informační systém, který je součástí kritické informační infrastruktury státu, za účelem zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje, navrhla koncepci, na jejíž realizaci se rovněž podílela a díky níž byl i přes desetiletí trvající stav vendor lock-in vybrán nový dodavatel v otevřené soutěži. Součástí právního poradenství bylo rovněž vyjednávání se stávajícím dodavatelem, jehož výsledkem byl jeho s závazek k postoupení výkonu majetkových práv autorských na zadavatele po ukončení vysoutěženého kontraktu, čímž došlo k definitivnímu vyvázání se ze stavu proprietárního uzamčení.

Zastupovala jednu z nejvýznamnějších kulturních institucí v četné sporové agendě související se zadávacími řízeními na realizaci nových stálých expozic, které představují největší výstavní projekt v českých dějinách a které využívají nejmodernější prezentační formy, audiovize i doprovodné interaktivity. Zastupování přitom vedle správních řízení u ÚOHS zahrnovalo i zastupování u soudu při žalobách na náhradu škody směřujících vůči zadavateli, a to v relativně neprobádané náhradě škody v oblasti veřejných zakázek.

Poskytovala komplexní právní poradenství správci železniční infrastruktury při přípravě transakce v podobě převodu části závodu na tohoto správce, a to s akcentem na aspekty spojování soutěžitelů, veřejné podpory a veřejných zakázek, avšak včetně přípravy transakční dokumentace.

Mlsna P. a kol. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Synergie a průsečíky. Plzeň: Aleš Čeněk. 2022 – spoluautorka.

Káňová M. Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023.

Vzdělání

Škola: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 1/2023
Obor studia: Státní rigorózní zkouška (JUDr.), Obchodní právo

Škola: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 3/2022
Obor studia: doktorské studium (Ph.D.), Teoretické právní vědy – Obchodní právo

Škola: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 1/2012
Obor studia: magisterské studium (Mgr.) Právo a právní věda

Škola: Leopold – Franzens Universität Innsbruck, Rechtwissenschaften, Insbruck, Rakousko
Obor studia: Mezinárodní právo veřejné a Evropské právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát a partner (04/2023–dosud)

Společnost: IBM Česká republika s.r.o., IBM Consulting
Pozice:

  • Associate Partner, Public Sector Client Partner,
  • Business Sales & Delivery Executive (11/2021–3/2023)

Společnost: Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář
Pozice:

  • Advokát a partner (7/2019–9/2021)
  • Advokát a vedoucí právního týmu (3/2018–6/2019)
  • Advokátní koncipient a vedoucí právního týmu (7/2017–2/2018)
  • Advokátní koncipient (7/2015–6/2017)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice:

  • Ředitelka odboru veřejných zakázek a bid riggingu (8/2013–6/2015)
  • Hlavní expert projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů (8/2013–1/2014)
  • Referent (9/2012–8/2013)

Společnost: Advokátní kancelář Mgr. Viktora Klímy
Pozice: Právní asistent/advokátní koncipient (1/2011–8/2012)