MENU
Rowan Legal
  • rezacova@rowan.legal

Ivana se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména pak na právo veřejných zakázek, na oblast stavebního práva a smluvní agendu.

V současné době se věnuje především oblasti veřejných investic, a to zejména v sektoru stavebnictví vč. velkých infrastrukturních projektů a oblasti vodohospodářské infrastruktury. Ivana má zkušenosti i s přípravou a realizací specifických modelů realizace stavebních projektů, jako je např. metoda Design & Build. Poskytuje právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak dodavatelům, a to v oblasti zadávacího a koncesního řízení i řízení před ÚOHS a soudy.

V rámci své specializace se Ivana zabývá zejména zpracováváním zadávacích podmínek, smluvních dokumentací, tvorbou právních analýz a studií proveditelnosti, administrací zadávacích řízení, problematikou financování projektů z evropských či národních dotačních titulů. Rovněž poskytuje klientům právní poradenství v realizační fázi stavebních projektů.

Připravovala kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro tři veřejné zakázky týkající se rekonstrukcí tří nemocnic v souhrnné hodnotě přibližně 2 mld. Kč bez DPH pro klienta Krajská zdravotní, a.s. (2020), a to včetně zpracování rozhodnutí o námitkách podaných v rámci zadávacího řízení.

Podílela se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Statutární město Most, veřejná zakázka „Rekonstrukce KD REPRE“, která byla zadávána v užším zadávacím řízení s hodnotoudo 1 mld. Kč bez DPH (2020).

Podílela se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících s realizací projektu „Koncese PRIOR“ zadavatele Městská část Praha 12, s hodnotou přes 2,7 mld. Kč bez DPH (2020).

Připravovala kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro dvě veřejné zakázky týkající se výstavby čistírny odpadních vod v Moldavsku a kořenové čistírny odpadních vod v Bosně a Hercegovině v hodnotách přibližně 70 mil. Kč bezDPH a 32 mil. Kč bez DPH pro klienta Česká rozvojová agentura (2020).

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na rekonstrukci úpravny vody v hodnotě cca 221 mil. Kč bez DPHvč. poskytování právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta Severočeská vodárenská společnost, a. s. (2020).

Podílela se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Hlavní město Praha, veřejná zakázka „Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, etapa 0001 Budova MOS; dokončení stavby“, která byla zadávána v užším zadávacím řízení s hodnotou přibližně 677 mil. Kč bez DPH (2020).

Podílela se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Hlavní město Praha a Povodí Vltavy, státní podnik, veřejná zakázka „Stavba č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 Trója, část19 a VD Troja – rekonstrukce dělící zdi sportovního kanálu“, která byla zadávána votevřeném zadávacím řízení s hodnotou přibližně 135 mil. Kč bez DPH (2020).

Podílela se na zpracování Studie variant zajištění správy a provozování VHI po roce 2028 pro klienta Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2020–2021).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2020
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Facultade de Dereito, Universidade da Coruña, 2018
Obor studia:  Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Advokát / Associate (06/2023–současnost)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (02/2020–06/2023)
  • Senior Paralegal (06/2017–01/2020)
  • Junior Paralegal (02/2017–05/2017)