MENU
Rowan Legal

Věnujeme se obhajobě a poskytování komplexního právního poradenství klientům ve všech fázích trestního řízení. Specificky se zaměřujeme i na trestní odpovědnost právnických osob. Pro každý případ s nejvyšší pečlivostí připravujeme vlastní strategii obhajoby. Naši klienti především oceňují naši zarputilost, odhodlání apreciznost, které věnujeme každému případu bezvýjimek. 

Klademe vysoký důraz i na prevenci. V oblasti trestněprávní odpovědnosti právnických osob dosahujeme včasnou a citlivou implementací preventivních opatření ochrany v nejvyšší možné míře. Vše samozřejmě bez omezujícího dopadu na vlastní chod společnosti. Nabízíme rovněž přípravu podrobných analýz rizik na libovolné dílčí otázky a situace. 

V soutěži Právnická firma roku jsme pro oblast trestního práva pravidelně doporučovanou kanceláří. Rozsáhlými zkušenostmi pak disponujeme zejména vsouvislosti s trestním řízením vedeném pro trestné činy z oblasti zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a daňové problematiky. 

Jak můžeme pomoci:

  • Zastupování a obhajobu ve všech fázích trestního řízení. 
  • Komplexní strategie obhajoby na míru konkrétnímu případu a příprava veškerých trestněprávních podání. 
  • Poradenství v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a řízeních vedených proti nim. 
  • Příprava programů zaměřených na prevenci a předcházení páchání trestné činnosti (compliance program) a zajištění výkonu dohledu (compliance officer), včetně pořádání seminářů a workshopů.
  • Analýza rizik z hlediska existence případné trestní odpovědnosti a trestněprávních konsekvencí pro jakoukoli situaci. 
  • Zastupování poškozených osob a uplatňování jejich nároků. 

Vybrané reference:

OBHAJOBA
Obhajoba obviněného stíhaného pro trestné činy spáchané v oblasti energetiky a regulovaných odvětví v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Trestní stíhání bylo zahájeno a je vedeno pro trestný čin podplácení a dále pro pletichaření při zadávání veřejné zakázky.  

Obhajoba klienta obviněného z daňového trestného činu, z nezákonné daňové optimalizace jím ovládané obchodní společnosti, v podobě nezákonného snižování daňového základu a tím i daňové povinnosti. Trestní řízení bylo zahájeno na základě oznámení správce daně a vedeno pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

ZASTUPOVÁNÍ
Poskytování právní pomoci osobám podezřelým ze spáchání hospodářských trestných činů. Skutek spočíval ve zneužití informací a postavení v obchodním styku a v nekalosoutěžním jednání v podobě porušování obchodního tajemství. 

Zastupování osoby podezřelé ze spolčení do organizované zločinecké skupiny a krádeže bitcoinů v hodnotě více než 20 mil. Kč. Řízení je vedeno pro zvlášť závažný zločin krádeže pomocí organizované zločinecké skupiny a jedná se o jeden z prvních případů v této oblasti. 

PREVENCE A COMPLIANCEEGEMELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHAI&C ENERGOMSEM, PROFI EMGSEG, TRAMO RAILVČE – MONTÁŽE
Implementace komplexního Compliance systému zaměřeného na trestněprávní prevenci. Následné průběžné udržování a aktualizace zavedeného Compliance systému včetně výkonu funkce Compliance Officera. Pořádání pravidelných školení a workshopů zaměřených na prevenci.