MENU
Rowan Legal

Oblast energetiky patří mezi velmi důležitá odvětví českého i evropského průmyslu. Tomu odpovídá i právní úprava, která je rozsáhlá a proměnlivá. Našim klientům z oblasti energetiky proto pomáháme neztratit se v bludišti právní regulace. Zároveň jim poskytujeme komplexní právní poradenství, které se týká i dalších právních oblastí, se kterými se při provozování malých i velkých elektráren či přenosových soustav nebo při prodeji a přeprodeji elektrické energie mohou setkat.

ROWAN LEGAL sleduje vývoj energetických trendů a změny mezinárodní, evropské i národní právní úpravy. Pro klienty z oblasti energetiky dále nabízíme právní servis v oblastech fúzí a akvizic, vzniku a zániku obchodních společností, při uzavírání smluv, při prodeji či nákupu pozemků nebo při jednání se subjekty veřejné správy, včetně ÚOHS.

Právní podporu mohou využít zahraniční i tuzemští investoři a dodavatelé při realizaci projektů výstavby nových energetických zařízení, jejich údržbě i při modernizaci energetické infrastruktury.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se zabývá i problematikou právní úpravy mezinárodní energetické spolupráce a věnuje pozornost i otázkám mezinárodního tranzitu energetických produktů a materiálů a energetické bezpečnosti.

Podobné služby nabízíme i klientům, kteří jsou činní ve vodním či odpadovém hospodářství. Na tyto klienty se kromě zákonné úpravy často vztahuje celá řada podzákonných předpisů, podle kterých musejí upravovat svou činnost.

Jak můžeme pomoci:

  • Monitoring právních předpisů a regulačních opatření
  • Zajištění styku s regulačními orgány
  • Sjednávání a sepis smluvní dokumentace
  • Zastupování při jednáních s úřady, zejména v řízeních o udělení licencí či jiných povolení
  • Úprava vztahů mezi výrobci, dodavateli, odběrateli energie a provozovateli sítí
  • Právní asistence při vymáhání pohledávek energetických společností vůči odběratelům, vzniklých například z neoprávněných odběrů energie
  • Právní služby v korporátní oblasti a při nastavování vztahů společností v rámci energetických holdingů
  • Sledování novelizací evropské a národní energetické právní úpravy a dalších zvláštních pravidel regulace